Klachtenregeling

Klachtenregeling Cliënten

 

Een klacht is: een uiting van ontevredenheid met de manier waarop uw aanvraag of de levering van producten door ons afgehandeld is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om onze adviseurs, monteurs of onze medewerkers van de binnendienst. Het kan ook een ervaring (inzake een geleverd product of dienst) zijn met door ons extern ingeschakelde bedrijven. Men kan zelf een klacht indienen of kan het door iemand anders laten doen (bijvoorbeeld een ouder of verzorger).

Als u problemen heeft met een medewerker van QuoVadis, dan kunt u altijd met hem of haar contact op nemen om een en ander te bespreken. Heeft u hier geen behoefte aan of leidt dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de bedrijfsmanager; gaat het om een klacht inzake de bedrijfsmanager, dan kan een klacht bij de directie worden ingediend.

Een klacht kunt u alleen schriftelijk indienen en dient gericht te zijn aan: QuoVadis Nederland BV, t.a.v. de directie, Postbus 171, 3740 AD  BAARN, of via e-mail aan: info@qvn.nl. In het onderwerp geeft u duidelijk aan dat het hier om een klacht gaat.

Binnen 5 werkdagen na het indienen van de klacht wordt de ontvangst ervan schriftelijk bevestigd aan de klager en/of de betrokkene. Binnen 30 werkdagen wordt getracht een oplossing te vinden waarmee u instemt. Lukt dit niet, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de betalende instantie (zover van toepassing).

Mocht u uw klacht direct willen indienen bij de betalende instantie of een andere externe partij (rechter, inspectie gezondheidszorg), dan vragen wij u dit duidelijk aan ons kenbaar te maken. De klachtenbehandeling wordt op dat moment door ons stopgezet, en niet eerder weer in behandeling genomen dan dat de externe partij ons benaderd heeft.

Scroll naar boven